Integritetspolicy

English version below

Denna policy beskriver hantering av personuppgifter av 2007 Nannynu! AB (556662-0851) nedan kallad Bolaget.

Hantering av era personuppgifter samt rättslig grund för detta
Din förfrågan kommer att hanteras av Bolaget och registreras i en databas genom vårt personuppgiftsbiträde Intelliplan AB. Vår rättsliga grund för att spara uppgifterna baserar sig på följande punkter angivna av Datainspektionen:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn

Användningsområden för personuppgifter
De personuppgifter som registreras i vårt affärssystem samt ekonomisystem, vilka tillhandahålls av tredje part, kommer i första hand att användas för att möjliggöra arbetet att hitta en lämplig kandidat till ert uppdrag. Personuppgifterna kommer vidare att användas för att, genom Skatteverket, kontrollera att er familj har barn i de åldrar ni angett. Vi genomför även en kontroll hos Kronofogden.

Senare i processen skickas vissa personuppgifter till den kandidat ni valt att träffa för ett möte/intervju. Vi kommer även använda personuppgifterna för att, efter vi ingått ett avtal, skicka fakturor och eventuella betalningspåminnelser samt ansöka om RUT hos Skatteverket.

Vi har ett samarbete med Trustpilot (https://www.trustpilot.com) och din e-postadress kan komma att delas med dem i syfte att i ett senare skede använda e-postadressen för att utvärdera er upplevelse av vår tjänst.

Slutligen kommer personuppgifterna att användas för att skicka information under processens gång samt uppföljning och information efter att ni påbörjat ett avtal med någon av våra kandidater. Vi kommer även att skicka ut information om erbjudanden från Bolaget och andra företag inom Koncernen CID Ventures AB vilken Bolaget ingår i.

Användningsperiod för personuppgifter
Bolaget ämnar spara angiva personuppgifter så länge matchningsprocessen pågår samt så länge ni aktivt anlitar någon av våra kandidater. Vissa sammanhang kräver att vi sparar informationen längre ett sådant fall gäller räkenskapsinformation så som fakturaunderlag med mera vilket sparas i minst 7 år.

Den registrerades rättigheter
Det föreligger en rätt att av den registrerade begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Den registrerade äger även rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

Privacy policy

This policy concerns personal data management of 2007 Nannynu! AB (556662-0851) hereinafter referred to as the Company.

Legal basis and handling of your personal data
Your application is handled by the Company and is registered in a third-party database. Our legal basis for saving the data is based on the following items specified by the Swedish Data Protection Authority:

  • The processing of personal data is necessary to fulfill an agreement in which the registered party is part of or to act at the request of the data subject before entering into such an agreement.
  • The processing of personal data is necessary to fulfill a legal obligation.
  • The processing of personal data is necessary for purposes relating to the legitimate interests of the data controller or third party, unless the interests of the data subject or fundamental rights and freedoms weigh heavier and require the protection of personal data, especially when the registered person is a child.

Uses of personal data

The personal data recorded in our business system and financial systems provided by third parties will primarily be used to enable the work to find a suitable candidate for your assignment. The personal data will also be used to check, through the Swedish Tax Agency, that your family has children of the ages you specified. We also carry out a financial check at the Swedish Enforcement Authority.

Later in the process, certain personal data will be sent to the candidate you have chosen to meet with. We will also use the personal data to, after entering into an agreement, send invoices and any payment reminders and apply for RUT at the Swedish Tax Agency.

We have a partnership with Trustpilot (https://www.trustpilot.com) and your email address may be shared with them for the purpose to later use the email address to evaluate your experience of our service.

Finally, personal data will be used to send information during the process and do follow-ups after you have begun an agreement with one of our candidates. We will also send information about offers from the Company and other companies within the Group CID Ventures AB, which the Company is part of.

Period of use for personal data

The company intends to save specified personal information as long as the matching process is ongoing and as long as you actively hire one of our candidates. Some contexts require that we save the information longer. Such a case applies to accounting information such as invoice documents etc., which is saved for at least 7 years.

The data subject’s rights
There is a right to request, by the registered person, access to and correction or deletion of personal data or limitation of treatment relating to the data subject or objection to processing and the right to data portability. The registered person also owns the right to file a complaint to the supervisory authority.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Tidynu AB, orgnr. 556936-1586 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata