Cookie policy

1. About cookies

Cookies are small text files. These text files contain data that are stored on the visitors computer. From time to time the website requests data from the cookies that the visitor stores on their computer. Websites use cookies to for example store settings about how the website should be displayed for the visitor. Another common use of cookies is to partly collect information about visitors behaviours.
The visitor consents to which cookies can be placed on their computer through the cookie banner shown when loading the website. If you have any questions about this cookie policy, please contact us via email. To reject consent you must open the cookie settings and de-activate the cookie categories that you want to remove, and click save.

2. Use of cookies

We use cookies to improve the user experience on the website, such as keeping track of your preferences or data when filling out a form. We use two types of cookies. One is a lasting cookie that saves a file for a longer period of time on your computer. It is for example used for functionality that tells you what is new since your last visit. The other type of cookie is called a session cookie and is only valid during the time of your current visit to, for example, keep track if you are logged in.

Cookies from Google Analytics
We use Google Analytics with the purpose of getting a deeper understanding of how our visitors interact with our website. The collected information is saved in USA on Googles servers. Google Analytics does not collect any personal information that can be connected to you as a person. Google uses cookies to evaluate how you use our website, create reports about your activity and to offer similar services that you might be interested in.
Google Analytics places both permanent and temporary session cookies. Google does not connect your IP-address with information that is collected or data that is previously collected.
For more information, follow this link to Google Analytics Cookie Usage on Websites

3. Visitors’ consent

Our position is that we collect your consent before we retrieve or store cookies. This goes for all types of cookies. Although, we do not collect your consent when cookies are used for basic necessary functionality of the website that is needed for it to work properly
You have the option to turn off cookies in your browsers privacy settings.
We do not collect personal information through the use of cookies. If we start using other types of cookies that collects information about you, we will not share this information with third parties. You will also be informed about the use of new cookies and be presented with the option to consent to the storage of cookies before they are saved on your computer.

1. Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.
Du samtycker till vilka cookies som vi får placera genom cookiebannern som kommer upp när du går in på webbplatsen. För att återkalla ditt samtycke eller om vi har några frågor angående denna Cookiepolicy så kan du kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke så måste du öppna inställningarna för cookies och inaktivera de cookiekategorier du vill ta bort och klicka spara.

2. Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär. Vi använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär.

 

Cookies från Google Analytics
Vi använder Google Analytics i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår webbplats. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles server. Google Analytics samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till dig som person. Google använder cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av.
Google Analytics placerar både varaktiga cookies och sessioncookies. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare.
För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics Cookie Usage on Websites

3. Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna fungera.
Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies.
Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. I de fall vi börjar använda andra former av cookies som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.